Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
MZ Bački Vinogradi

FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE „BAČKI VINOGRADI“ ZA 2015. GODINU

19.02.2015.

GRAD SUBOTICA

Mesna zajednica „Bački Vinogradi“                                          

SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE

Broj:   16./  1-2015

Dana: 16.01.2015.godine

24415 BAČKI VINOGRADI

Beogradska 2.

Telefon: 024/757-003

 

 

            Na osnovu člana 6. i člana 10. stav 2. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu  („Službeni list Grada Subotice“ broj 45/2014) i člana 37. stav 1. alineja 4. Statuta Mesne zajednice „BAČKI VINOGRADI“ broj 161/1-2012. od 07.06.2012., Skupština Mesne zajednice „BAČKI VINOGRADI“ na 37. sednici  održanoj dana 16.01.2015.godine, donela je

 

 

 

FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE „BAČKI VINOGRADI“

ZA 2015. GODINU

 

Finansijski plan Mesne zajednice „Bački Vinogradi„ za 2015.godinu iznosi ukupno 1,217.000,00 dinara, i sastoji se iz:

 

            -iznosa od 638.000,00 dinara na ime rashoda za zarade zaposlenih

            -iznosa od 285.000,00  dinara na ime korišćenja roba i usluga

            -iznosa od    63.000,00 dinara na ime  ostalih donacija, dotacija i transfera

            -iznosa od      1.000,00 dinara na ime ostalih rashoda (takse)

            -iznosa od  230.000,00 dinara na ime sredstava donacija.

 

II

 

            Rashodi iz tačke I realizovaće se direktno sa računa nalogodavca - Mesne zajednice „Bački Vinogradi“  broj 840-634645-12 i 840-3898745-56 po izvorima i namenama datim u tabelarnom pregledu, i to:

 

 

PROGRAM 15:

Lokalna samouprava – 0602

Programska aktivnost 0002:

Mesne zajednice - 0602-0002

Funkcija 160:

OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU

 

Korisnik

Pozicija

Razdeo

Glava

Program. klasif.

 

Konto

Opis

Plan 2015.god.

Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika

Ukupna sredstva za 2015.god.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(8+9)

 

 

4

03

0602-0002

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

410000

Rashodi za zaposlene

638.000

0

638.000

 

77

 

 

 

411000

Plate i dodaci i naknade zaposlenih

482.000

0

482.000

 

 

 

 

 

411100

Plate i dodaci zaposlenih

482.000

0

482.000

 

 

 

 

 

411111

Plate po osnovu cene rada

482.000

0

482.000

 

114

 

 

 

412000

Socijalni doprin. na treret poslodav.

86.000

0

86.000

 

 

 

 

 

412100

Dopr. za penz. invalidsko osigur.

86.000

0

86.000

 

 

 

 

 

412111

Dopr. za penz.invalidsko osiguranje

86.000

0

86.000

 

222

 

 

 

416000

Nagrade zaposlenima

70.000

0

70.000

 

 

 

 

 

416100

Nagrade zaposlenima

70.000

0

70.000

 

 

 

 

 

416111

Jubilarne nagrade

70.000

 

70.000

 

 

 

 

 

420000

Korišćenje usluga i roba

285.000

228.000

513.000

 

258

 

 

 

421000

Stalni troškovi

95.000

2.000

97.000

 

 

 

 

 

421100

Troškovi platnog prometa

4.000

2.000

6.000

 

 

 

 

 

421111

Troškovi platnog prometa

4.000

2.000

6.000

 

 

 

 

 

421200

Energetske usluge

21.000

0

21.000

 

 

 

 

 

421223

Drvo

21.000

 

21.000

 

 

 

 

 

421400

Usluge komunikacija

70.000

0

70.000

 

 

 

 

 

421411

Telefon, teleks I telefaks

68.000

 

68.000

 

 

 

 

 

421421

Pošta

2.000

 

2.000

 

294

 

 

 

422000

Troškovi putovanja

30.000

3.000

33.000

 

 

 

 

 

422300

Trošk. put. u okviru redovnog rada

30.000

3.000

33.000

 

 

 

 

 

422321

Trošk. put. u okviru redovnog rada

30.000

3.000

33.000

 

330

 

 

 

423000

Usluge po ugovoru

15.000

188.000

203.000

 

 

 

 

 

423400

Usluge informisanja

15.000

20.000

35.000

 

 

 

 

 

423421

Usluge innformisanja javnosti

15.000

10.000

25.000

 

 

 

 

 

423432

Objavljiv. tendera i inform. oglasa

 

10.000

10.000

 

 

 

 

 

423700

Reprezentacija

0

158.000

158.00

 

 

 

 

 

423711

Reprezentacija

0

143.000

143.000

 

 

 

 

 

423712

Pokloni

 

15.000

15.000

 

 

 

 

 

423900

Ostale opšte usluge

0

10.000

10.000

 

 

 

 

 

423911

Ostale opšte usluge

 

10.000

10.000

 

366

 

 

 

424000

Specijalizovane  usluge

30.000

0

30.000

 

 

 

 

 

424200

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

30.000

0

30.000

 

 

 

 

 

424221

Usluge kulture

30.000

 

30.000

 

402

 

 

 

425000

Tekuće popravke i održavanje

46.000

10.000

56.000

 

 

 

 

 

425100

Tek.  popr. i održ. zgrade i objekata

46.000

10.000

56.000

 

 

 

 

 

425119

Ost. usluge i mater.l za održ.zgrada

46.000

10.000

56.000

 

438

 

 

 

426000

Materijal

69.000

25.000

94.000

 

 

 

 

 

426100

Administrativni materijal

25.000

0

25.000

 

 

 

 

 

426111

Kancelarijski materijal

25.000

 

25.000

 

 

 

 

 

426400

Materijal za saobraćaj

3.000

0

3.000

 

 

 

 

 

426411

Benzin

3.000

 

3.000

 

 

 

 

 

426800

Materijal za domać. i  ugostiteljstvo

26.000

15.000

41.000

 

 

 

 

 

426811

Hemijska sredstva za čišćenje

26.000

15.000

41.000

 

 

 

 

 

426900

Materijal za posebne namene

15.000

10.000

25.000

 

 

 

 

 

426919

Ostali materijal za posebne namene

 

10.000

10.000

 

 

 

 

 

426913

Alat i inventar

15.000

 

15.000

 

 

 

 

 

460000

Ostale donacije, dotacije i transferi

63.000

0

63.000

 

474

 

 

 

465000

Ostale donacije , dotacije i transferi

63.000

0

63.000

 

 

 

 

 

465100

Ostale donacije, dotacije i transferi

63.000

0

63.000

 

 

 

 

 

465112

Ostale donacije, dotacije i transferi

63.000

0

63.000

 

 

 

 

 

480000

Ostali rashodi

1.000

2.000

3.000

 

510

 

 

 

482000

Porezi, takes kazne

1.000

2.000

3.000

 

 

 

 

 

482100

Ostali porezi

0

2.000

2.000

 

 

 

 

 

482191

Ostali porezi

 

2.000

2.000

 

 

 

 

 

482200

Obavezne takse

1.000

0

1.000

 

 

 

 

 

482231

Gradske takse

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

160

Ukupno

987.000

230.000

1.217.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         IZVORI FINANSIRANJA:

 

01

Prihodi iz budžeta grada Subotice                                              

987.000

 

987.000

08

Donacija

 

230.000

230.000

 

Ukupno za funkciju 160:

987.000

230.000

1.217.000

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

            Naredbodavac za izvršenje planiranih rashoda i izdataka iz člana I i II Finansijskog plana Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ je predsednik Saveta mesne zajednice.

            Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u tački I i II Finansijskog plana Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ odgovoran je predsednik Saveta Mesne zajednice.

Izvršenje finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se upućivanjem zahteva za prenos sredstava Sekretarijatu za opštu upravu i zajedničke poslove, uz kompletnu validnu finansijsku dokumentaciju.

 

IV

 

            Shodno Rešenju o planu izvršenja budžeta i određivanje obima rashoda direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u određenom periodu (kvote) broj IV-01/I-402-1/2015 od 05.01.2015.g. donetog od strane Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Subotice, Mesna zajednica „Bački Vinogradi“ može da vrši plaćanja u 2015. godini do visine rashoda i izdataka planiranih u budžetu i finansijskom planu, prema sledećoj dinamici:

 

Januar-mart                 do 21%

Januar-jun                   do 45%

Januar-septembar        do 70%

Januar-decembar        do 100%

 

            Izuzetno obaveze koje preuzima Mesna zajednica „Bački Vinogradi“ i plaćanje preuzetih obaveza mogu biti izuzete iz utvrđene dinamike, a na osnovu zahteva Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ i obrazloženja kojim se opravdava nastala potreba i saglasnosti Službe za budžet i budžetsko računovodstvo.

 

 

V

 

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primenjivaće se od 01.januara 2015.godine.

 

 

 

 

                                                                                                       PREDSEDNIK SKUPŠTINE MZ

                                                                                                               „BAČKI VINOGRADI“

 

                                                                                                       ____________________________

                                                                                                                 KATONA RÓBERT

 

 

GRAD SUBOTICA

Mesna zajednica „Bački Vinogradi“                                          

SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE

Broj:   16./  1-2015

Dana: 16.01.2015.godine

24415 BAČKI VINOGRADI

Beogradska 2.

Telefon: 024/757-003

 

 

            Na osnovu člana 6. i člana 10. stav 2. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu  („Službeni list Grada Subotice“ broj 45/2014) i člana 37. stav 1. alineja 4. Statuta Mesne zajednice „BAČKI VINOGRADI“ broj 161/1-2012. od 07.06.2012., Skupština Mesne zajednice „BAČKI VINOGRADI“ na 37. sednici  održanoj dana 16.01.2015.godine, donela je

 

 

 

FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE „BAČKI VINOGRADI“

ZA 2015. GODINU

 

Finansijski plan Mesne zajednice „Bački Vinogradi„ za 2015.godinu iznosi ukupno 1,217.000,00 dinara, i sastoji se iz:

 

            -iznosa od 638.000,00 dinara na ime rashoda za zarade zaposlenih

            -iznosa od 285.000,00  dinara na ime korišćenja roba i usluga

            -iznosa od    63.000,00 dinara na ime  ostalih donacija, dotacija i transfera

            -iznosa od      1.000,00 dinara na ime ostalih rashoda (takse)

            -iznosa od  230.000,00 dinara na ime sredstava donacija.

 

II

 

            Rashodi iz tačke I realizovaće se direktno sa računa nalogodavca - Mesne zajednice „Bački Vinogradi“  broj 840-634645-12 i 840-3898745-56 po izvorima i namenama datim u tabelarnom pregledu, i to:

 

 

PROGRAM 15:

Lokalna samouprava – 0602

Programska aktivnost 0002:

Mesne zajednice - 0602-0002

Funkcija 160:

OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU

 

Korisnik

Pozicija

Razdeo

Glava

Program. klasif.

 

Konto

Opis

Plan 2015.god.

Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika

Ukupna sredstva za 2015.god.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(8+9)

 

 

4

03

0602-0002

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

410000

Rashodi za zaposlene

638.000

0

638.000

 

77

 

 

 

411000

Plate i dodaci i naknade zaposlenih

482.000

0

482.000

 

 

 

 

 

411100

Plate i dodaci zaposlenih

482.000

0

482.000

 

 

 

ImunizacijaVANREDNA SITUACIJA

Медија-центар и ПротоколMedija-centar i ProtokolВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАPlan Razvoja AP Vojvodine

Lokalna poreska administracijaPrijava muzičkog programa ugostiteljskih objekataLokalni tim za borbu protiv trgovine ljudimaMinistarstvoPanonreg

KONTAKT CENTAR 024E-mejl za prijem elektronskih fakturaPlaćanje karticama

Informator
Lokalni ombu
Gradsko pravobranilaštvo
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Development Strategy
Colour Coop