LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno
Javni uvid i javne prezentacije

Javni uvid u nacrt plana generalne regulacije za naselje Hajdukovo
[26.01.2015.-24.02.2015.]

29.01.2015.

Grafički prilozi

1.1 Granica plana i podela obuhvaćenog prostora na zone sa postojećom i pretežnom namenom
2.1.Izvod iz prostornog plana grada Subotice
2.2 Geodetska podloga sa granicom plana
2.3 Karta zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara
2.4 Plan preovladajuće namene površina u granicama plana sa podelom na površine za javne i ostale namene
2.5 Planirano rešenje – regulacija i nivelacija ulica i površina javne namene i građevinske linije objekata
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije – detalj 1
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 2
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 3
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 4
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 5
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 6
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 7
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 8
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije - detalj 9
2.5.1 Plan regulacije i nivelacije – detalj 10
2.5.2 Regulacija objekata i površina javne namene – zelena površina parkovskog karaktera u bloku 25b – detalj 11
2.5.2 Regulacija objekata i površina javne namene – vatrogasna stanica u bloku 24a – detalj 12
2.5.2 Regulacija objekata i površina javne namene – zelena površina parkovskog karaktera u bloku 26b– detalj 13
2.5.2 Regulacija objekata i površina javne namene – sportsko rekreativni tereni u bloku 29a – detalj 14
2.5.2 Regulacija objekata i površina javne namene – mesne zajednice, doma kulture i sportsko rekreativnih terena i teren za rekreaciju u bloku 26c – detalj 15
2.6 Plan elektroenergetske, gasne, naftovodne i telekomunikacione mreže
2.7 Plan vodovodne i kanalizacione mreže
2.8 Lokacije propisane za dalju razradu

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE HAJDUKOVO


KONTAKT CENTAR 024
Servisne informacije
Управа за капитална улагања АП Војводине
Informator
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Investirajte u Suboticu
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Dubra uprava