Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Konkursi i oglasi

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU

28.07.2022.

 

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI KONKURS

Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici Grada Subotice: www.subotica.rs, ili na uslužnom centru Grada.

MESTO I ROK DOSTAVJЬANjA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 28 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Subotice,

Konkurs je otvoren sa danom 28.07.2022. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode - NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Gradske uprave Grada Subotice, ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Subotica
Trg slobode 1.
24000 Subotica
Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršenjem mera energetske efikasnosti
 
 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI ,TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

28.07.2022.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Subotice, link: www.subotica.rs, i sadrži:

Kompletan tekst Javnog poziva,

Prilog 1 - Prijavni obrazac,

Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave,

Prilog 3 - Kriterijumi i način bodovanja za ocenu Prijave.

MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA U DOMAĆINSTVIMA– NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru Gradske uprave br. 1, 9 i 10 u uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Subotica
Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj
Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršenjem mera energetske efikasnosti
Trg slobode br.1
24000 Subotica
Rok za podnošenje prijava je 12.08.2022. godine.
 

 

JAVNI KONKURS za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Subotice

15.07.2022.

ODLUKA O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE STMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

OBAVEŠTENjE O OBJAVLjIVANjU PRELIMINARNE LISTE DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)  

Najvažnije informacije o Javnom konkursu:

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:

- da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,

- da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

- da imaju ateste za materijale i proizvode.

 

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI KONKUPC

Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici subotica.rs ili lično u pisarnici Gradske uprave, Subotica i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog konkursa,

− Prilog 1 - Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave broj 1.,

− Prilog 3 – Izjava podnosioca prijave broj 2.,

− Prilog 4 - Kriterijumi za ocenu Prijave.

 

MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske efikasnosti u domaćinstvima – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave dostaviti poštom na adresu Trg Slobode 1., Subotica, 24 000 - Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske efikasnosti ili lično na pisarnici u zgradi Gradske uprave Subotica.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 13.06.2022. godine do 14 časova.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon 024/626-790 ili elektronsku adresu: energetika@subotica.rs.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Grada link: subotica.rs.

 

Pitanje br. 1

Kod konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetska sanacije stambenih objekata piše da se ocenuje i ponuđena cena, rok važenja cena, itd..

U kom obrazcu treba da se upišu podaci? Ili treba da se preda kompletan cenovnik asortimana i usluga?

Odgovor br. 1

U konkursnoj dokumentaciji, Prilog br. 1 u četvrtoj tački „vrste mera za koje se nudi usluga“ potrebno je označiti definisanu meru za koju se konkuriše i za istu priložiti cenovni pregled roba i usluga usklađenu sa kriterijumima iz Priloga 4 konkursne dokumentacije. Tako na primer za meru br. 1 potrebno je dati cenu u kojoj su uračunati svi radovi obuhvaćeni u meri, i iskazati je po metru kvadratnom. Ponuđena cena roba i usluga mora da sadrži kompletnu uslugu iz mere („Nabavka i ugradnja PVC prozora. U okviru cene navesti i cenu okapnice, prozorske daske, roletne, obrade oko prozora gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora. Cena po m2 prozora.“)

Kompletan cenovnik asortimana i usluga se ne predaje, već isključivo ponuda za meru za koju se konkuriše, u skladu sa Prilogom 4 iz konkursne dokumentacije, kao gore navedeni primer.

 

Pitanje br. 2

Kod mere br. 2 nije precizno navedeno da li kada je fasada u pitanju konkurs važi za kompletan fasadni sistem, u smislu, da li se konkurs odnosi i na materijale koji se nanose nakon postavljanja kamane vune: fasedni tipl, fasadna mrežica, lepak za armiranje mrežice, podloga za bavalit, bavalit i slični materijali (takođe nije navedeno koji nivo pritisne čvrstoće kamene vune je zahtevan i da li je pod ovom tačkom moguće konkurisati i sa drugim materijalima za termičku izolaciju kao što su stiropor i stirodur i kog nivoa kvaliteta)?

Takođe kada je stavka br 3 u pitanju (izolacija ispod krovnog pokrivača) u praksi se kombinuju kamena i staklena vuna u debljini od 15 cm, (nije naglašena koja je kategorija kvaliteta vune u pitanju) ili je predviđeno da se navede više vrsta u ponudi?

Kod stavke br 3, kada je reč o hidroizolaciji krovnog sistema, za koji tip hidroizolacije je potrebno dostaviti ponudu?

Odgovor br. 2

Kod mere br. 2 (Nabavka materijala i izrada fasade sa svim elementima koja uključuje i termičku izolaciju od mineralne vune debljine 10 cm po m2) podrazumeva izradu kompletne fasade sa svim elementima. Bodovanje se vrši za materijale iz Priloga 4 konkursne dokumentacije.

Kvalitet vune, u meri br. 2 i u meri br. 3, mora da zadovoljava minimalne koeficijente prolaska toplote iz Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada.

Tip hidroizolacije mora biti atestiran za namenu za koju se koristi, i on je proizvoljan.

POPIS 2022
Izborna komisija Grada Subotice

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIImunizacijaMedija-centar i ProtokolПаркингeZAHTEVIВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАPlan Razvoja AP Vojvodine

Lokalna poreska administracijaPrijava muzičkog programa ugostiteljskih objekataLokalni tim za borbu protiv trgovine ljudimaPanonreg

Digitalna kultura

KONTAKT CENTAR 024E-mejl za prijem elektronskih fakturaPlaćanje karticama

Informator
Lokalni ombu
Gradsko pravobranilaštvo
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Development Strategy

Colour Coop