LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
Europe for Citizens
Projekat Balkan i Evropa zajedno

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ- „Станица за снабдевање возила са светлим горивима и течним нафтним дериватима“ - Петрол“ ДОО Београд

17.02.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Носиоц пројекта: „Петрол“ ДОО Београд, Патријарха Димитрија бр. 12, Раковица, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Станица за снабдевање возила са светлим горивима и течним нафтним дериватима“ заведен под бројем IV-08/I-501-70/2017, а који се планира на катастарској парцели 11080/5 КО Доњи град (46.076273, 19.676841), улица: Београдски пут бб.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, И спрат, соба 129).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања обавештења у средстивима јавног информисања у складу са чланом 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Сервисне информације
Informator
Наручивање докумената
Инвестирајте У Суботици
Локална пореска администрација
Informator
Дубра управа
Стратегија развоја